breadcrumimage
Algemene voorwaarden
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Voorwaarden vanaf 1 januari 2024Artikel 1.                 Definities

1.1.           Zipes B.V., gevestigd te Enschede, KvK-nummer 74928848, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener.

1.2.           De wederpartij van Dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.

1.3.           Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen.

1.4.           Met De overeenkomst wordt bedoeld De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen.

 


Artikel 2.                 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Dienstverlener.

2.2.           Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

2.3.           De overeenkomst bevat voor de Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.Artikel 3.                 Aanbiedingen en offertes

3.1.           De aanbiedingen van Dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

3.2.           Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3.           Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 


Artikel 4.                 Prijzen

4.1.           De op aanbiedingen, offertes en facturen van Dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2.           De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhoging hiervan, die door de Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.3.           Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van De overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.4.           Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.5.           Indien geen tarief op grond van de werkelijke uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Dienstverlener gerechtigd is om hier tot 15% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, dient Dienstverlener Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 15% uitkomt.Artikel 5.                 Betaling

5.1.           Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

5.2.           Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

5.3.           Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.4.           Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.5.           In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.6.           Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dienstverlener te betalen.Artikel 6.                 Prijsindexering

6.1.           De bij het aangaan van De overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

6.2.           Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 


Artikel 7.                 Informatieverstrekking door opdrachtgever

7.1.           Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Dienstverlener.

7.2.           Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.3.           Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.4.           Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

7.5.           Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Dienstverlener de betreffende bescheiden.

7.6.           Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de Opdrachtgever.

 


Artikel 8.                 Intrekking opdracht

8.1.           Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

8.2.           Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Dienstverlener te betalen.

 


Artikel 9.                 Uitvoering van de overeenkomst

9.1.           Dienstverlener voert De overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

9.2.           Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.3.           De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

9.4.           Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

9.5.           Levering vindt plaats op de aangegeven locatie van Opdrachtgever. Dienstverlener levert zaken op de vestigingsplaats van Opdrachtgever en worden via koerier service bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden, alvorens over te gaan tot retour zending, daarvan binnen de termijn van 5 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dienstverlener. Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Retour zenden van de zaken dient altijd te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien zaken bij Opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enig wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dienstverlener er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan Opdrachtgever wordt terugbetaald. Het terugzenden van geleverde zaken komt geheel voor rekening van Opdrachtgever.

9.6.           In het kader van de regels van koop op afstand zal Dienstverlener opdrachten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Opdrachtgever binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht.

 


Artikel 10.               Contractduur opdracht

10.1.        De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van De overeenkomst iets anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2.        Zijn Partijen binnen de looptijd van De overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 


Artikel 11.               Wijziging van de overeenkomst

11.1.        Indien tijdens de uitvoering van De overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg De overeenkomst dienovereenkomstig aan.

11.2.        Indien Partijen overeenkomen dat De overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.3.        Indien de wijziging van of aanvulling op De overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dienstverlener Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

11.4.        Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van De overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 


Artikel 12.               Garanties

Dienstverlener neemt slechts die garanties op zich voor geleverde zaken die de leverancier van Dienstverlener jegens Dienstverlener op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

 


Artikel 13.               Overmacht

13.1.        In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

13.2.        Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht De overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3.        Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 


Artikel 14.               Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Dienstverlener te verrekenen met een vordering op Dienstverlener.

 


Artikel 15.               Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit De overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 


Artikel 16.               Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit De overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 


Artikel 17.               Verval van de vordering

Elk recht op schadevergoeding door Dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 


Artikel 18.               Verzekering

18.1.        Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Dienstverlener die bij Opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

18.2.        Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 


Artikel 19.               Aansprakelijkheid schade

19.1.        Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit De overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

19.2.        In het geval dat Dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

19.3.        Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

19.4.        De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

19.5.        Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 


Artikel 20.               Aansprakelijkheid opdrachtgever

20.1.        Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Dienstverlener verschuldigd zijn.

20.2.        Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijke persoon of hen beiden is gesteld.

 


Artikel 21.               Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aansprakelijkheid van derden, die verband houden met de door Dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 


Artikel 22.               Klachtplicht

22.1.        Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

22.2.        Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 


Artikel 23.               Retourzendingen

23.1.        Bij defect en/of incompleet geleverde producten dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van zaken, Dienstverlener schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

23.2.        Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.

23.3.        Ieder recht van retour vervalt indien Dienstverlener niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding Dienstverlener in de gelegenheid wordt gesteld de defecten (ter plaatse waar het geleverde product zich bevindt) op grondigheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op retour indien Opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door Dienstverlener geleverde zaken is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.

23.4.        Ieder recht van retour vervalt na het verstrijken van een jaar na levering.

23.5.        Dienstverlener aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retour zenden is gebeurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener conform de door Dienstverlener verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgt door Opdrachtgever, zijn de retour gezonden zaken tijdens transport voor risico van de Opdrachtgever.

 


Artikel 24.               Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

24.1.        De bij Opdrachtgever aanwezige en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Dienstverlener totdat Opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Dienstverlener zicht beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

24.2.        Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Dienstverlener worden tegengeworpen.

24.3.        Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

24.4.        Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

24.5.        In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

24.6.        De bij verbindingen geleverde routers en switches blijven in eigendom van Dienstverlener.

 


Artikel 25.               Intellectueel eigendom

25.1.        Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

25.2.        De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking geteld of op andere wijze worden gebruikt.

25.3.        Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Dienstverlener aan hem beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van De overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 


Artikel 26.               Geheimhouding

26.1.        Ieder der Partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

26.2.        De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

26.3.        De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van De overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 


Artikel 27.               Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

27.1.        Overtreed Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €1000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag €250,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

27.2.        Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 


Artikel 28.               Niet overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Dienstverlener (of van ondernemingen waarop Dienstverlener ter uitvoering van De overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van De overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van De overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: Partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

 


Artikel 29.               Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29.1.        Op iedere overeenkomst tussen Partijen is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.

29.2.        De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zipes B.V. kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.